Pronumele nehotărât în engleză

Pronumele nehotărât

Pronumele nehotărât ține locul unor substantive fără a da informații foarte precise despre acestea.

Forma pronume nehotărât

 • cuvinte compuse cu some
  • someone cineva
  • somebody cineva
  • something ceva
 • cuvinte compuse cu any
  • anyone oricine
  • anybody oricine
  • anything orice, ceva
 • cuvinte compuse cu no
  • none nici unul, nici una
  • no one nimeni
  • nobody nimeni
  • nothing nimic
 • cuvinte compuse cu every
  • everyone fiecare, toti, toata lumea
  • everybody fiecare, toti, toata lumea
  • everything tot, toate lucrurile
  • much mult, multă
  • many mulţi, multe
  • more mai mult, mai multă, mai mulţi, mai multe, si altii
  • most cel mai mult, cea mai multă, cei mai mulţi, cele mai multe

some, someone, somebody, something

 1. some este folosit:
  1. pentru a înlocui substantive numărabile la plural
   • I don’t have any clean cups, so, please, go and wash some. Nu am cesti curate, așa că, te rog, du-te și se spală câteva.
  2. pentru a înlocui un substantiv nenumărabil de masă (sugar zahăr, coffee cafea, tea ceai, flour făină, etc.)
   • Would you like some tea? Doriți niște ceai?
   • I could do with some. Aș putea face ceva.
  3. pentru a sugera contrastul
   • What about your new classmates? Some are nice, some are rude. Ce-i cu noii colegi? Unii sunt drăguți, alţii sunt nepoliticoşi.
  4. în cadrul întrebărilor, dacă întrebarea este o rugăminte sau o invitație, iar obiectu rugăminții.invitației este cunoscut de interlocutor
   • Nick is making some coffee. Would you like some? Nick face o cafea. Vrei și tu ?
 2. somebody și someone înlocuiesc substantive care denumesc persoane
  Au înțeles de singular astfel că se folosec cu verbul la singular. Lipsa genului neutru pentru pronumele la persoana a III-a singular poate duce la înlocuirea acestora cu they atunci când avem de-a face cu întrebări retorice.
  • There was somebody with you in the park. Era cineva cu tine în parc.
  • Someone has stolen Claudia’s earrings. Cineva a furat cercei Claudiei.
  • Somebody went to buy the drinks. Cineva a mers să cumpere băuturi.
  Somebody este adesea folosit când se face referire la o persoană "de o anumită importanță".
  • Now that she won the contest, she thinks she is somebody. Acum, că ea a câștigat concursul, ea crede că este cineva.
 3. something nu are conotație personală și înlocuiește substantive ce denumesc lucruri, obiecte, evenimente sau chiar noțiuni abstracte.
  • Nina wants something to clean her boots. Nina vrea ceva pentru a curăța cizmele ei.
  • I would like something to eat. Aș dori ceva de mâncare.
  • I heard something about Nora. Am auzit ceva despre Nora.
  • Cu toate acestea, something poate avea conotație personală atunci când se face referire la o persoană importantă, sau o persoană care ocupă o anumită poziție, sau altele de genul acesta.
  • Patricia is something at the French Embassy in Bucharest. Patricia este ceva la Ambasada Franței în București.
  • I didn’t think John can do that, he is really something. Nu am crezut că John poate face acest lucru, el este într-adevăr ceva.

any, anyone, anybody, anything

Pronumele nehotărâte compuse cu any (anyone, anybody, anything) au același înțeles ca și cele compuse cu some dar contextul în care se folosesc este diferit. Pronumele nehotărâte compuse cu any se folosesc în propoziții negative și interogative, propoziții condiționale și în orice propoziții care implică îndoiala sau negația.

 1. any se folosește de obicei în corelație cu adjectivul nehotărât some în următorele situații:
  • pentru a înlocui substantive numărabile la plural
   • I went to buy some carrots as I didn’t have any. M-am dus să cumpăr niște morcovi ca nu am avut niciunul. - propoziție negativă
  • pentru a înlocui substantive nenumărabile ce denumesc materii
   • I need some money. Do you have any? Am nevoie de niște bani. Ai ceva? - propoziție interogativă
   • I would like some coffee if you have any. Aș dori niște cafea, dacă aveți. - propoziție condițională
  • atunci când se face referire la persoane
   • Some said they had seen everything, but I think it was too dark for any to see everything what happened. Unii au spus că au vazut tot, dar cred că a fost prea întuneric pentru ca cineva să vadă tot ce sa întâmplat. - propoziție care implică îndoiala
 2. anybody și anyone sunt similare din punct de vedere semnatic și funcțional cu somebody și someone cu aceeași pecizare că le folosim în propoziții negative, interogative, condiționale sau în cele care implică o negație sau îndoială.
  • Was there anybody in my room? A fost cineva în camera mea?
  • There isn’t anyone here to help me with this exercise. Nu e nimeni aici să mă ajute cu acest exercițiu.
  • If anybody comes, tell them I’m not at home. Dacă vine cineva, spune-le că nu sunt acasă.
  • I doubt anyone here can beat him at backgammon. Mă îndoiesc că cineva de aici poate sa-l bată la table.
 3. anything are înțelesul de "orice, orice fel de lucru"
  • Has anything important happened since last time we met? S-a întâmplat ceva important de când ne-am întâlnit ultima dată.
  • Please, just say something, anything will do. Te rog, spune ceva, orice să fac.

None, no one, nobody, nothing

Pronumele hehotărâte none, nobody, no one, nothing se folosesc în propoziții negative în care verbul este la forma afirmativă.

 1. none poate înlocui atât substantive numărabile cât și nenumărabile indiferent dacă face referire la obiecte, lucruri sau persoane
  • How many books did you buy? None. Câte cărți ai cumpărat? Nici una.
  • Of all his colleagues, none was there to help him. Dintre toți colegii săi, nici unul nu a fost acolo să-l ajute.
 2. nobody și no one fac referire la persoane și atunci când joacă rolul de subiect se folosesc cu verbul la singular
  • Nobody knows what I’ve been through. Nimeni nu știe ce am trecut.
  • No one has told me what happened. Nimeni nu mi-a spus ce sa întâmplat.
 3. nothing se folosește pentru lucruri, obiecte, noțiuni abstracte
  • I know nothing about Jim and Helen. Nu știu nimic despre Helen.
  • Nothing is missing. Nimic nu lipsește.
  • There is nothing on the table. Nu este nimic pe masă.

Everyone, everybody, everything

everyone, everybody, everything au funcții și conotații similare cu celelate pronume nehotărâte compuse cu one, body, thing.

Everyone și everybody se folosesc atunci când se face referire la persoane iar everything pentru a înlocui lucruri, obiecte, etc.

 • I’m feeling so good as I know everybody at the party. Mă simt atât de bine ca şi cum aş cunoaste toată lumea la petrecere.
 • In small towns like this, everyone knows everyone. În orașele mici ca acesta, toată lumea știe pe toată lumea.
 • I need this bag to be big, as put everything you can find. Am nevoie ca această geantă să fie mare, ca pot pune ce se poate găsi.
 • Everything is all right.

Much, many, more, most

much, many, more, most pot funcționa și ca pronume atunci când țin locul unor substantive.

 • We have much time to think. Avem mult timp să ne gândim.
 • Many were happy to hear you are expecting a baby. Mulți s-au bucurat să audă că aștepti un copil.
 • These are most of my belongings. Acestea sunt cele mai multe dintre lucrurile mele.

Pagini similare cu pronumele nehotărât